Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Sự khẳng định vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác cải cách hành chính

28/05/2019 08:46:00

Cải cách hành chính là một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
     Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác CCHC trong những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai CCHC trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở. Với sự quyết tâm, nổ lực, không ngừng, Chỉ số CCHC của Sở trong bộ Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành đã được cải thiện qua từng năm (năm 2016 đạt 68,5 điểm, xếp loại trung bình; năm 2017 đạt 79,8 điểm, xếp loại khá; năm 2018 đạt 84,3 điểm, xếp loại tốt).
     Chiếm 37,1% tổng số cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở, việc phát huy vai trò và trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong công tác CCHC có ý nghĩa hết sức quan trọng.
     Đoàn thanh niên Sở đã có nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác CCHC tại Sở. Để huy động sự vào cuộc tích cực của đoàn viên thanh niên trong thực hiện CCHC, Ban Chấp hành chi đoàn đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kịp thời phổ biến, thông tin những văn bản, quy định mới về công tác CCHC. Ban Chấp hành chi đoàn chỉ đạo mỗi đoàn viên từ thực tiễn công tác, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra những phần việc, hoạt động phù hợp với điều kiện đặc thù nhằm phát huy thế mạnh của lực lượng đoàn viên tham gia CCHC, như: Tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC tại các Phòng trực thuộc; Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC không còn phù hợp…
     Với sự nổ lực, quyết tâm đổi mới của đoàn viên thanh niên Sở, đặc biệt là đổi mới trong công tác CCHC, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực cụ thể:
      - Về cải cách thể chế: Đã tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng để kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội cần thiết, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước như: Tham gia góp ý Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp giai đoạn 2018-2021; tham gia góp ý các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng do Sở chủ trì dự thảo, tham mưu UBND tỉnh.
    - Về cải cách TTHC: công khai 138/138 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại bộ phận “một cửa”, trên Cổng thông tin điện tử của Sở để thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu; Thực hiện rà soát và đơn giản hóa TTHC, cắt giảm giấy tờ không cần thiết và tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần giảm thời gian giải quyết các TTHC. Cụ thể, thời gian đăng ký thành lập mới doanh nghiệp giảm còn 1,34 ngày làm việc (quy định là 3 ngày làm việc); thời gian đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giảm còn 1,04 ngày làm việc (quy định là 3 ngày làm việc).

Hình: Đoàn thanh niên Sở thực hiện tiếp nhận và trả kết quả
tại Bộ phận một cửa của Sở

Về hiện đại hóa nền hành chính: Chi đoàn Sở đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng lại Trang thông tin điện tử (website) của Sở. Website được xây dựng theo hướng đẹp về hình thức, phong phú về nội dung, dễ dàng sử dụng và khai thác thông tin; là một kênh quan trọng trong việc số hóa các nhiệm vụ của Sở. Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để tiết kiệm thời gian trung chuyển văn bản, văn phòng phẩm và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC giúp việc cập nhật, theo dõi quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được thuận lợi. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đối với 67 TTHC (65 TTHC mức độ 4 lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp và 02 TTHC mức độ 3 lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đầu tư), năm 2018 đã thực hiện giải quyết trực tuyến qua mạng cho 140 hồ sơ mức độ 4 và 10 hồ sơ mức độ 3. Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan. Tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trên phần mềm Theo dõi chỉ đạo của UBND tỉnh…
     - Về công tác kiểm tra, giám sát CCHC: BCH Chi đoàn đã đề xuất Giám đốc Sở thành lập Tổ kiểm tra CCHC cho Giám đốc Sở tại Quyết định số 20/QĐ-SKH-VP ngày 20/01/2017 gồm 04 đồng chí là đoàn viên và đã tham mưu Giám đốc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra CCHC trong những năm qua tại các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và tại bộ phận một cửa của Sở; phối hợp tích cực và kịp thời với Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của “Bộ phận một cửa-Một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư”; Góp ý đề án thành lập và quy chế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; rà soát các thủ tục hành chính; ban hành 20 thông báo kết luận và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Sở để triển khai các nội dung liên quan góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và kết quả CCHC tại cơ quan.
     Tuy nhiên, trong việc xung kích tham gia CCHC của đoàn thanh niên Sở vẫn còn những hạn chế nhất định, như: một số đoàn viên trẻ vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác CCHC; chất lượng tham mưu ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế; số lượng sáng kiến của đoàn thanh niên trong thực hiện CCHC chưa nhiều…
    Trong thời gian tới, với những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới của nhiệm vụ CCHC, đặt ra một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong công tác CCHC, như sau:
     Thứ nhất: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong CCHC. Tập thể BCH Chi đoàn phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, xung kích đi đầu; dám nhận, dám làm và triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với khả năng của Chi đoàn nhằm duy trì và nâng cao chỉ số CCHC của Sở. Đưa vào kế hoạch hoạt động của Chi đoàn trong cả nhiệm kỳ, từng năm các nội dung về CCHC để triển khai thực hiện.
     Thứ hai: Chú trọng vận động đoàn viên, thanh niên học tập, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp làm việc, phương pháp quản lý hiện đại để góp phần cải cách TTHC, môi trường hành chính của cơ quan, đơn vị.
     Thứ ba: Xây dựng và triển khai hoạt động thanh niên tình nguyện, thực hiện tư vấn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC vào ngày thứ 7.
     Thứ tư: Gắn phong trào thanh niên mà cụ thể nhất là phong trào xung kích CCHC vào nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện hoàn thành Chương trình CCHC nhà nước tỉnh và kế hoạch CCHC của Sở giai đoạn 2016 – 2020.

Nguồn tin: Mai Đức Trí - Đoàn viên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ