Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

14/10/2022 09:27:00

Hiện nay, thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi. Mỗi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Do đó, trước hết chuyển đổi số bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình.

Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương về chuyển đổi số, trong đó xác định mục tiêu năm 2022 chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh; Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch triển khai Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, Quảng Trị cơ bản chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trên phạm vi toàn tỉnh; Mục tiêu cụ thể trên các trụ cột đó là:

- Phát triển chính quyền số: 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng...

- Phát triển kinh tế số: Phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 15% tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP); Ứng dụng rộng rãi các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng.

- Phát triển xã hội số: Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 45%.

Trong phát triển kinh tế số tại các doanh nghiệp: Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên nền tảng số. Thúc đẩy việc thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, sáng tạo các mô hình sản xuất mới hiệu quả và từng bước chuyển dịch sang phương thức sản xuất mới trên nền tảng số. Hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022. Mục đích của Kế hoạch là: i) Triển khai đồng bộ, hiện quả các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV của Trung ương và Tỉnh nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẵng, ổn định để các DNNVV trên địa bàn tỉnh phát triển; ii) Đào tạo khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, sự tự tin, qua đó góp phần khơi dậy phong trào khởi nghiệp sâu rộng, khuyến khích ham muốn thành lập doanh nghiệp, khát vọng làm giàu trong nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; iii) Phát triển và gia tăng số lượng, chất lượng các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; iv) Góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, có 5 nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ phát triển công nghệ; Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và Hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Tổng kinh phí hỗ trợ DNNVV năm 2022 là 03 tỷ đồng.

Chuyển đổi số là giải pháp giúp các doanh nghiệp thích ứng với các khủng hoảng của dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu, phục hồi, tổ chức lại sản xuất kinh doanh; mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm thị trường, hội nhập kinh tế trong và ngoài nước, phát triển doanh nghiệp...

Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động bởi đại dịch COVID-19. Vì vậy, nhu cầu chuyển đổi số trở nên cấp thiết để các doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ hội, áp dụng công nghệ số, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, chuyển dần các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới; chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn là những điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp ứng phó với các thách thức mới, phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Với sự vào cuộc, đồng hành, đồng sức, nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương, đoàn thể, người dân và doanh nghiệp sẽ hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Quảng Trị cơ bản chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trên phạm vi toàn tỉnh theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra; thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển./.

PHÒNG DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ