Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

http://dpi.quangtri.gov.vn


Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch năm 2020 và xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch năm 2020 và xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
I. Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch năm 2020
1. Đối với các dự án đang triển khai thực hiện
Nhằm thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đã được HĐND tỉnh, UBND giao kế hoạch năm 2020, đề nghị các Chủ đầu tư, Ban quản lý (BQL) các dự án ODA trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
(i) Xây dựng và trình cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình, dự án sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng năm 2020[1] theo qui định tại Điều 47, Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ. Trên cơ sở đó thực hiện thủ tục phân khai các hạng mục công trình và cơ cấu nguồn vốn vốn được giao KH năm 2020, đồng thời nhập dự toán trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) trước ngày 31/3/2020.
 (ii) Trên cơ sở KH 2020 đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng hạng mục theo tháng/quý và phê duyệt là cơ sở cho việc thực hiện, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tiến độ cam kết với nhà tài trợ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn.
(iii) Đối với các dự án ODA đã được phê duyệt và ký kết hiệp định hoàn thành trong năm 2020 thì các chủ dự án/BQLDA phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân KH 2020 đã được giao theo qui định của HĐND tỉnh.
(iv) Đối với các chương trình, dự án ODA được giao KH năm 2019 (bao gồm vốn nước ngoài và vốn đối ứng) đến 31/1/2020 chưa giải ngân hết: Đề nghị các CĐT, các BQLDA phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở TC và KBNN tỉnh để thực hiện thủ tục chuyển nguồn, làm cơ sở để giải ngân trong năm 2020 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
(v) Đối với các dự án ODA được bố trí vốn để thu hồi ứng trước tại Văn bản số 9852/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2018 để thu hồi vốn ứng trước đối ưng ODA giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng Trị (thực hiện thu hồi ứng trước cho 12 dự án ODA với tổng số vốn thu hồi là 48.000 triệu đồng): Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi tạm ứng để các Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện. Kính đề nghị các CĐT khẩn trương phối hợp với Kho bạc NN tỉnh để thực hiện hoàn tất các thủ tục thu hồi tạm ứng ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi.
(vi) Về kinh phí rà phá bom mìn (RPBM),vật nỗ các dự án ODA nhóm Ô: Theo quy định tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý Kế hoạch 2016-2020 thì đối với các dự án ODA nhóm Ô có thực hiện hoạt động RPBM,vật nỗ thì Chủ đầu tư phối hợp với Sở Ngoại vụ, để đề xuất các tổ chức NGO, Trung tâm khắc phục bom mìn hỗ trợ RPBM, vật nỗ các công trình. Trong trường hợp các tổ chức NGO không thể hỗ trợ thực hiện RPBM, vật nỗ theo yêu cầu của các Dự án ODA, thì Chủ dự án báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương sử dụng kinh phí đối ứng đã được cấp cho Dự án để  thực hiện hoạt động RPBM nhằm kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện. Tuy nhiên, việc sử dụng kinh phí đối ứng đã được cấp cho dự ná để thực hiện công tác RPBM phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của dự án, không làm tăng tổng vốn đối ứng đã được phân bổ cho dự án trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020.
2. Đối với các dự án đang vận động trong năm 2020
Việc vận động, ký kết các chương trình, dự án ODA đề nghị các Sở/ngành phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Đối với vốn đối ứng: Tại Điểm 2, Mục VI “Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương” của Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 2020 đã qui định: “Các địa phương thuộc diện ngân sách trung ương bổ sung trong cân đối từ 50% trở lên được hỗ trợ tối đa không quá 80% mức vốn đối ứng của một dự án”. Như vậy, vốn đối ứng của Dự án ODA do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản sẽ được NSTW hỗ trợ vốn đối ứng tối đa 80%, các dự án ODA nhóm Ô (do Bộ/ngành làm cơ quan chủ quản) thì vốn đối ứng phải được chi trả từ nguồn NSĐP.
- Đối với vốn nước ngoài: Theo qui định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, tỉnh Quảng Trị phải thực hiện vay với tỷ lệ 40% tổng vốn nước ngoài.
Bên cạnh đó, theo qui định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP đối với các dự án ODA do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản phải chuyển trả phí cho cơ quan cho vay lại (Bộ Tài chính) với mức phí cho vay lại bằng 0,25%/năm trên dư nợ cho vay lại.
- Trong quá trình chuẩn bị Dự án, cần nghiên cứu các qui định của Nhà tài trợ để xác định rõ nguồn vốn và phương án vay, trả nợ của Dự án nhằm đảm bảo mức dư nợ vay của ngân sách địa phương theo qui định của Luật Ngân sách, tỷ lệ trả nợ vốn vay lại trên thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp tiến độ để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư của Dự án.
Đối với các dự án ODA đang vận động, đề nghị các Sở/ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh trong công tác vận động, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA) nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định hiện hành của Chính phủ và yêu cầu của Nhà tài trợ trong năm 2020.
II. Xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
Các chủ dự án/BQLDA ODA cần phải thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh và Hướng dẫn cụ thể của Sở KH&ĐT tại Văn bản số 1339/SKH-TH ngày 23/9/2019. Đối với các chủ dự án/BQLDA ODA cần phải chú ý thêm một số vấn đề như sau:
- Đối với các dự án ODA đã được phê duyệt và ký kết hiệp định hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện do vướng mắc về cơ chế tài chính trong nước, GPMB, cơ cấu nguồn vốn... các chủ dự án/BQLDA chủ động rà soát tiến độ để sớm báo cáo UBND tỉnh, Sở KH&ĐT để trình các Bộ, ngành TW thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện (nếu có), làm cơ sở cho xây dựng KH 2021-2025.
- Đối với các dự án ODA chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, các chủ dự án/BQLDA cần tổng hợp đầy đủ các nguồn vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và Hiệp định đã được ký kết để kịp thời báo cáo Sở KH&ĐT rà soát lại trước khi báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh để gửi các Bộ/ngành TW tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua.
- Đối với các dự án ODA mới sẽ được phê duyệt và ký kết Hiệp định trong năm 2020 cần kịp thời báo cáo Sở KH&ĐT để tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh gửi các Bộ/ngành TW để báo cáo Thủ tướng CP và trình Quốc hội theo đúng qui định.
 
[1] Cần lưu ý đối với các dự án được phép chuyển nguồn vốn đối ứng và vốn nước ngoài theo đúng qui định tại Điểm 3, Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018  của Chính phủ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây