Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, trả hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp nhìn từ dịch vụ công trực tuyến

Thứ tư - 10/04/2019 08:20
 
 
     Đi đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) một cách nhanh chóng và thuận tiện, mang lại sự hài lòng cao.
Các cá nhân, tổ chức đến làm việc tại Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư đều hài lòng với chất lượng phục vụ​
 
     Thực hiện Quyết định 846/QĐ- TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục DVCTT mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước và cải cách hành chính (CCHC); tăng cường mức độ và phạm vi cung cấp thông tin, DVCTT. Hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trên cơ sở đó, tỉnh phấn đấu 100% dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến từ mức độ 2 trở lên trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp. 353 dịch vụ và 40 nhóm dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên trên Cổng giao tiếp DVCTT của tỉnh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
     Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có kế hoạch cụ thể về triển khai DVCTT. Mục đích chủ yếu nhằm đảm bảo cung cấp DVCTT từ mức độ 2 trở lên trên Cổng giao tiếp DVCTT của tỉnh để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 của sở theo kế hoạch của UBND tỉnh. Để thực hiện kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ cho việc triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ cao. Đồng thời tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của việc cung cấp DVCTT thông qua các hội nghị, cuộc họp trực báo, giao ban, trang thông tin điện tử và các phương tiện đại chúng khác. Thực hiện phổ biến, hướng dẫn sử dụng các DVCTT mức độ cao cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch trực tiếp tại sở để người sử dụng dễ dàng hơn trong việc sử dụng các DVCTT đã có. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức về công nghệ thông tin đảm bảo đủ năng lực để tiếp nhận, vận hành hệ thống thông tin DVCTT. Hiện nay, DVCTT về cấp phép đăng kí doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp ở mức độ 4 (mức cao nhất), cấp phép đầu tư đã được sở cung cấp ở mức độ 3. Năm 2018, sở đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến mức độ 4 đối với 140 hồ sơ thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và mức độ 3 đối với 10 hồ sơ thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Thực tế cho thấy, khi sử dụng DVCTT, người dân được thụ hưởng dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng kí, làm các TTHC. Đặc biệt là người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet.
 
     Sở kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lí nhà nước về tổng hợp quy hoạch, đăng kí kinh doanh, quản lí đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài tại địa phương. Việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (gọi tắt là Bộ phận một cửa) là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thể hiện bộ máy chính quyền hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển. Trên cơ sở đó, Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập vào năm 2015, thực hiện chức năng giúp lãnh đạo sở trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ những công việc được quy định giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo sở, sự nỗ lực của các phòng thuộc sở nên việc triển khai hoạt động của Bộ phận một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đi vào nền nếp, đảm bảo giải quyết có chất lượng, kịp thời, đúng tiến độ các TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, 100% các TTHC của sở đều được đưa vào thực hiện theo quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa. Tất cả các TTHC áp dụng tại Bộ phận một cửa đều được niêm yết đầy đủ, công khai tại bảng thông báo. Hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đều tổ chức rà soát, đơn giản hóa TTHC đưa vào áp dụng tại Bộ phận một cửa của sở, trong đó ưu tiên đơn giản hóa các TTHC liên quan đến lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đầu tư. TTHC ngày càng được đơn giản hóa, công khai đầy đủ. Từ năm 2016 đến tháng 10/2018, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đã được rà soát, đơn giản hóa và bãi bỏ 23 TTHC (trong đó: lĩnh vực đăng kí và thành lập doanh nghiệp giảm 18 TTHC; lĩnh vực cấp phép đầu tư giảm 3 TTHC; lĩnh vực đấu thầu giảm 2 TTHC...). Trong năm doanh nghiệp 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem việc cải cách TTHC là trọng tâm và ưu tiên thực hiện, đến nay đã tổ chức rà soát 2 đợt với tổng số TTHC được rà soát là 139 TTHC.
 
     Về kết quả giải quyết TTHC, trên lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp, năm 2018, đã giải quyết được 1.946 hồ sơ đăng kí doanh nghiệp. Trong đó, có 527 hồ sơ đăng kí thành lập mới doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; 1.020 hồ sơ đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp. Trong lĩnh vực cấp phép đầu tư, năm 2018 đã cấp chủ trương đầu tư 50 dự án. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng góp phần giảm thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh vực đăng kí và thành lập doanh nghiệp. Cụ thể, thời gian đăng kí thành lập mới doanh nghiệp giảm còn 1,34 ngày làm việc (quy định là 3 ngày làm việc); thời gian đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp giảm còn 1,04 ngày làm việc (quy định là 3 ngày làm việc). Mức độ hài lòng của doanh nghiệp cũng được cải thiện đáng kể, qua kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ tại Bộ phận một cửa của sở cho thấy, các cá nhân, tổ chức đến làm việc tại Bộ phận một cửa của sở đều hài lòng với chất lượng phục vụ. Đồng thời, tại hòm thư góp ý bố trí tại tiền sảnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được đơn thư khiếu nại hay có ý kiến không hài lòng về chất lượng phục vụ tại Bộ phận một cửa. Việc kí kết hợp đồng với bưu điện để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc tra cứu, hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả đã góp phần giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC cho doanh nghiệp (doanh nghiệp nếu đăng kí giải quyết TTHC trực tuyến trên hệ thống mạng điện tử thì được miễn các khoản phí, lệ phí đăng kí theo quy định).
 
     Như vậy, có thể thấy rằng, việc thực hiện DVCTT nói riêng và hoạt động hiệu quả của Bộ phận một cửa nói chung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả tiếp nhận và trả hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Đối với người dân, doanh nghiệp cũng cần nâng cao nhận thức, tin tưởng và hiểu rõ lợi ích lớn của DVCTT mang lại, từ đó mạnh dạn sử dụng các DVCTT do cơ quan, đơn vị cung cấp để tạo thói quen, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và đảm bảo thuận tiện trong quá trình giao dịch.
 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây