Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu - 14/04/2017 10:05
Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chú trọng và tích cực chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính
Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội
Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chú trọng và tích cực chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo tinh thần của Chính phủ như Nghị quyết số 30c ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thế cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Nghị quyết số 76 ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 30c của Chính phủ, Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 3541 ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, cá nhân.
Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh, cấp phép đầu tư rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thông thoáng, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động cải cách hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như các đơn vị phối hợp. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:
     Thứ nhất, về cải cách thể chế, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về đầu tư, kinh doanh đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành để kịp thời cải thiện môi trường đầu tư, điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội cần thiết, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đầu tư, nhu cầu sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, như: Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnhvề quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 về quy định thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư năm 2014; Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kiến tạo và khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh;
     Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, các ngành, các cấp đã tiến hành nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả như:
     - Thực hiện Bản cam kết giữa UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký về tạo lập môi trường kinh doanh luận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, nhờ vậy nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể: Đến nay, đã rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 02 ngày làm việc; Không quá 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư. Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, đăng ký tài sản sau hoàn công..). Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh:  Không quá 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư. Tối đa 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tỉnh sẽ hoàn thành việc cấp giấy phép cho người nước ngoài.
    - Công tác rà soát doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật về thuế được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kết quả đã tổ chức rà soát, chuẩn hóa trên 600 hồ sơ doanh nghiệp.
    - Việc thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư theo mô hình “Một cửa” tiếp tục được duy trì và ngày càng chuyên nghiệp, phát huy hiệu quả tích cực, người dân và doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian chờ đợi.
 

 
     Thứ ba, cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách chế độ công vụ, xác định con người là yếu tố chính quyết định đến chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả như: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn; Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức phụ trách bộ phận một cửa và giải quyết các TTHC; Giám sát, quản lý việc thực thi nhiệm vụ tại các bộ phạn tham gia giải quyết TTHC, thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời phát hiện các sai phạm, chấn chỉnh kỷ luật trong thực thi công vụ, tuân thủ giờ giấc và tác phong làm việc.
     Thứ tư, Những kết quả cụ thể của công tác cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh được phản ánh rõ ràng qua các con số sau: Trong lĩnh vực đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 21 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.514 tỷ đồng, trong đó có một số dự án lớn như Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1, Nhà Máy thủy điện Hướng Phùng, Nhà máy thủy điện La Tó,... Ước giá trị giải ngân là khoảng 20 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ xấp xĩ 5% so với tổng vốn đầu tư. Dự kiến năm 2017 cấp phép đầu tư cho khoảng 40 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký ước đạt 5.000 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã thụ lý và xử lý 866 bộ hồ sơ, trong đó có 688 hồ sơ đăng ký thay đổi và 178 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.508 tỷ đồng, tăng 18% về số doanh nghiệp và 51% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 29%; Trong đó, thời gian trung bình xử lý một hồ sơ là 2,66 ngày/bộ, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 100%.
Những kết quả trên đã đảm bảo tính minh bạch, công khai và bình đẳng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn; từng bước xóa bỏ rào cản về thời gian, giảm chi phí và rủi ro trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, gia tăng mức độ hài lòng của doanh nghiệp và nhân dân. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục đầu tư vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như:
     Một là, Việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã khiến hco cả doanh nghiệp lẫn cơ quản lý nhà nước gặp nhiều lúng túng trong triển khai các quy định pháp lý mới; Một số văn bản pháp luật quy định về thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh chưa được cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp;
     Hai là, Các doanh nghiệp, nhà đầu tư còn thiếu chủ động, phối hợp trong công tác báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện; Công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp, dự án trên đại bàn tỉnh tuy đã được triển khai thực hiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế;
     Ba là, Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh còn chậm, hiệu quả chưa cao.
Luôn nhận thấy cải thiện môi trường đầu tư của doanh nghiệp là yếu tố quyết định trong công tác thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh Quảng Trị. Đây là vấn đề được lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ nhà đầu tư; đồng thời xác định là nhiệm vụ hàng đầu thể hiện tính cầu thị trong quan hệ thu hút đầu tư. Do đó, tỉnh Quảng Trị đã và đang nỗ lực, đưa ra nhiều quyết sách để cải thiện mạnh chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cạnh tranh và hấp dẫn cho nhà đầu tư. Ngày 07/7/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND về Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020 và Kế hoạch triển khai PCI của từng địa phương, đơn vị. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ theo định hướng cải thiện các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian tới:
     Thứ nhất, Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Bản cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) về tạo môi trường kinh doanh  thuận lợi cho doanh nghiệp và 9 cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch của tỉnh năm 2016;
    Thứ hai, Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) theo Kế hoạch số 632/KH-BCĐPCI ngày 03/3/2015 về việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tổ chức đánh giá, nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân cụ thể các chỉ số thành phần để có giải pháp cao chỉ số PCI của tỉnh trong những năm tiếp theo.
    Thứ ba, Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện TTHC về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo. Công khai hướng dẫn thủ tục hànhchính bằng nhiều hình thức như: Niêm yết tại bộ phận “Một cửa”, thông qua trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông qua thư điện tử; Thực hiện việc trả kết quả hồ sơ qua đường bưu điện;
    Thứ tư, Xây dựng năng lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký đàu tư, kinh doanh; Tạo thuận lợi cho daonh nghiệp thực hiện các thủ tục qua mạng điện tử.
   Thứ năm, Định kỳ tổ chức thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, đầu tư để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sau đăng ký doanh nghiệp và cấp phép đầu tư theo đúng quy định pháp luật;
   Thứ sáu, Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa. 
   Với các nỗ lực cải thiện mạnh mẽ chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính, môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Trị như trên, tin tưởng rằng, trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn, đầy hứa hẹn dành cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước./.

Tác giả bài viết: Phòng KTĐN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây