Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Bản tin: Giám sát, đánh giá năm 2022 các Chương trình MTQG: Giảm nghèo bền vững; Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

15/11/2022 08:31:00

        Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 và Kế hoạch số 2044/KH-SKH-KGVX ngày 30/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Đoàn giám sát năm 2022 về tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển và tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG: giảm nghèo bền vững; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 7 huyện (Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong và Hải Lăng).

Qua nghe báo cáo của UBND các huyện và đi thực địa các công trình, Đoàn giám sát nhận thấy, các địa phương đã nỗ lực xây dựng, ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện làm cơ sở để triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. UBND các huyện đã thành lập Ban chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và các tổ giúp việc thực hiện các Chương trình trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo UBND các xã thành lập/kiện toàn các Ban quản lý xã theo quy định Điều 26 Nghị định 27/2022/NĐ-CP để tổ chức quản lý thực hiện các chương trình MTQG.

Đến thời điểm giám sát, UBND các huyện đã triển khai các thủ tục phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển các Chương trình đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1702/QĐ-UBND và số 1705/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 và thực hiện các nội dung, hoạt động, dự án thuộc Chương trình. Các nội dung hoạt động, các công trình thuộc dự án được phân bổ vốn thực hiện năm 2022 đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư nên đến thời điểm giám sát chưa có số liệu giải ngân. Đến ngày 04/11/2022, UBND huyện Cam Lộ mới có báo cáo số liệu giải ngân Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 280.858.000 đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên, quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG gặp rất nhiều vướng mắc khó khăn từ phía các bộ ngành trung ương và nội tại địa phương, cụ thể: Các cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách, các văn bản hướng dẫn của TW và địa phương chưa hoàn thiện làm căn cứ để triển khai thực hiện; một số địa phương vẫn chưa hoàn thành việc phân bổ vốn năm 2022; chưa ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để thực hiện các dự án theo cơ chế đặc thù; khó khăn trong huy động nguồn đóng góp của người dân thực hiện chương trình theo quy định tại Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG, giữa các chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết một số nội dung hỗ trợ các huyện triển khai thực hiện thuận lợi, đồng thời nắm bắt tình hình khó khăn vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh có những giải pháp tháo gỡ phù hợp. Đồng thời, Đoàn giám sát cũng kiến nghị UBND các huyện khẩn trương hoàn thành công tác giao vốn chi tiết thực hiện các Chương trình đảm bảo đúng quy định; xây dựng lộ trình và quyết liệt triển khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao năm 2022 trên cơ sở các văn bản hướng dẫn đã được ban hành; lựa chọn các nội dung, dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có khả năng triển khai và giải ngân vốn ngay trong năm 2022; ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 bảo đảm hiệu quả và đúng quy định của pháp luật; đồng thời xây dựng kế hoạch vốn năm 2023 theo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp và hoàn thiện thủ tục quyết định phê duyệt dự án đầu tư để làm cơ sở giao kế hoạch vốn chi tiết năm 2023 trước ngày 31/12/2022 theo quy định Luật Đầu tư công.

Nguồn: Phòng KGVX

Những tin cũ hơn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ